ROZWIJAJ SIĘ...

ZAJRZYJ

... W GŁĄB SIEBIE

Interwencja kryzysowa - wsparcie indywidualne oraz szkolenia
POWRÓT

Jako psycholog i terapeuta wspieram firmy w kryzysowych sytuacjach oraz w procesie zmiany. Udzielam również pomocy psychologicznej osobom indywidualnym - po wydarzeniach traumatycznych, towarzysząc im także w procesie żałoby.

Interwencja kryzysowa to pierwsza pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna wobec osób w kryzysie po wydarzeniu traumatycznym (w tym wsparcie psychologiczne i terapia osób po wydarzeniu traumatycznym związanym ze stratą - terapia osób w procesie żałoby) oraz pomoc psychologiczna oraz terapia osób po wydarzeniu traumatycznym związanym z katastrofą – np.: powodzią, pożarem, wypadkami komunikacyjnymi (trauma indywidualna oraz kryzys środowiskowy) itd.Pierwsza pomoc psychologiczna po wydarzeniu traumatycznym, terapia osób w kryzysie polegająca na:
- wyrażaniu empatii
- dawaniu wsparcia
- okazywaniu szacunku i zrozumienia
- wsparciu w bezpiecznym rozładowaniu napięcia psychofizycznego oraz podzieleniu się swoimi przeżyciami i emocjami z drugą osobą
- motywacji i wsparciu w podjęciu działania najbardziej pomocnego, wspierającego, konstruktywnego i realistycznego (możliwego / dostępnego) na „tu i teraz” (na danym etapie kryzysu)
- wsparciu w stopniowym odzyskiwaniu poczucia kontroli i bezpieczeństwa
- wsparciu w sięganiu i korzystaniu z zasobów wewnętrznych (własne umiejętności, wiedza, doświadczenie – potencjał osobowościowy) oraz zewnętrznych (pomoc i wsparcie innych osób z otoczenia, pomocnych placówek i instytucji)Zakres pracy psychoterapeutycznej:
- interwencja kryzysowa w stosunku do osób dorosłych
- interwencja kryzysowa w stosunku do dzieci, młodzieży oraz rodziny
- interwencja kryzysowa w kryzysie środowiskowym, w tym w placówkach takich jak ośrodki służby zdrowia, placówki służb mundurowych, szkoły itd.
- interwencja kryzysowa w stosunku do osób z tendencją do zachowań agresywnych i autoagresywnych (dorośli, dzieci oraz młodzież)Obszary kryzysów, rodzaje wydarzeń traumatycznych
Interwencja kryzysowa po traumie katastrofy (pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu środowiskowego – po wydarzeniu traumatycznym związanym z katastrofą: powodzią, pożarem, wypadkami komunikacyjnymi itp. Interwencja kryzysowa indywidualna oraz w kontakcie z grupą osób. Terapia osób po traumie katastrofy - terapia Zespołu Stresu Pourazowego PTSD)
Proces żałoby po stracie (wsparcie oraz towarzyszenie osobom w procesie żałoby po stracie – śmierć bliskiej osoby, kryzys rozstania, strata zdrowia, strata majątku, strata pozycji społecznej, itd)
Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy w rodzinie lub związku (pomoc psychologiczna w stosunku do ofiary oraz sprawcy przemocy. Terapia indywidualna oraz grupowa po traumie przemocy w rodzinie lub związku. Terapia par w kryzysie problemu przemocy w relacji)
Pomoc psychologiczna w kryzysie związanym z utratą i brakiem pracy (interwencja kryzysowa w stosunku do osoby bezrobotnej i jej rodziny. Terapia motywująca oraz elementy pracy terapeutycznej nad rozwojem osobistym i zawodowym. Elementu doradztwa zawodowego)
Interwencja kryzysowa w pracy z Klientem uzależnionym (interwencja kryzysowa w stosunku do osoby nadużywającej / uzależnionej i jej rodziny - uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia niechemiczne (hazard, zakupoholizm, seksoholizm, bigoreksja i inne). Terapia indywidualna oraz grupowa w kryzysie uzależnienia, w tym terapia motywująca)
Interwencja kryzysowa po wydarzeniu traumatycznym związanych ze śmiercią dziecka, w tym dziecka nienarodzonego (interwencja kryzysowa w stosunku do matki oraz pozostałych członków rodziny. Wsparcie rodziny po starcie dziecka. Terapia indywidualna oraz grupowa i rodzinna osób pogrążonych w żałobie po stracie dziecka)
Interwencja kryzysowa po wydarzeniu traumatycznym związanym z napaścią, napaścią z pobiciem oraz gwałtem (pomoc psychologiczna po traumie napaści. Terapia indywidualna oraz grupowa po traumie napaści. Terapia Zespołu Stresu Pourazowego PTSD)
Pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie relacji (interwencja kryzysowa w pracy z parami w różnych rodzajach kryzysu, między innymi: sytuacji zdrady, kryzysu związanego z rozstaniem itd. Terapia indywidualna oraz grupowa w kryzysie relacji. Terapia par)
Interwencja kryzysowa w stosunku do osób cierpiących z powodu wypalenia zawodowego (terapia motywująca, terapia rozwoju zawodowego oraz elementy terapii rozwoju osobistego, elementu doradztwa zawodowego)
Interwencja kryzysowa w stosunku do osób w kryzysie związanym z chorobą, niepełnosprawnością (wsparcie, terapia motywująca, trening rozwoju osobistego)